Welkom bij de website van Henk Rikkert
WelkomAmsterdamFrieslandPortrettenPrijzenKlassiekModernKleurLinkseShop
Balk
Blauwhuis
Bolsward
Elahuizen
Firdgum
Harlingen
Hindeloopen
Midlum
Moddergat
Sexbierum
Tzummarum
Workum
Zurich
Moddergat


PAESENS-MODDERGAT, GETEKEND DOOR HET WATER

In de Middeleeuwen was er in de buurt van de huidige tweelingdorpen Paesens en Moddergat een terp met een nederzetting. De bevolking leefde van de visvangst en de landbouw. het riviertje de Paesens speelde een belangrijke rol voor het vervoer naar het achterland.

Doordat het kwelderachtige gebied regelmatig onder water liep, ontstond een bedrijvigheid in zoutwinning: bij verbranding van het veen dat zich onder een kleilaag bevond, bleef zout achter.

Na de plaatsing van de zeedijk werd het land min of meer drooggelegd, waardoor de grond beschikbaar was voor landbouw en bewoning. De aanleg van de dijk had echter als gevolg dat het buitendijkse gebied aanslibde. Hierdoor kwam het werkterrein van de vissers steeds verder weg te liggen. Zij verhuisden naar een plek ten westen van Paesens, waar de wadgeulen nog wel tot de dijk liepen. Dit werd later het dorp Moddergat. In het dorp bevinden zich huisjes die zijn ingericht als oude visserswoningen, zij vormen het museum 't Fiskershüske.

In 1883 werd het dorp door een ramp getroffen. toen tijdens een storm van de 22 schepen er 17 met man en muis vergingen.Vissersmonument Moddergat

Vissersmonument Moddergat.

Het Vissersmonument Moddergat is een uit basaltblokken opgetrokken gemetseld monument op de zeedijk bij Moddergat ter gedachtenis aan de ramp die plaatsvond in de nacht van 5 op 6 maart 1883, toen de vissersvloot van het tweelingdorp tijdens een zware storm verging.


Het eenvoudige granieten gedenkteken werd op 6 maart 1958 door de Friese commissaris van de Koningin mr. H.P. Linthorst Homan onthuld. Bij de onthulling geselden stormvlagen en hagelbuien de menigte en was de lucht boven zee grijs en bars. De tekst op de steen is samengesteld door de Friese dichter Douwe Tamminga.

Tekst monument:

A.D. 1883 stieken fan dit

plak 109 fiskers mei 22

skippen yn sé. Yn in swiere

stoarm binne 83 man

en 17 skippen bleaun.


As de dea it skip berint,

Dan is der gjin ûntkommen.

O wetter, o wif elemint!

De sé hat jown, hat nommen.


1883 - 6 maert – 1958


Vertaling

A.D. 1883 kozen van deze

plek 109 vissers met 22

schepen de zee. In een zware

storm zijn 83 man

en 17 schepen gebleven.


Als de dood het schip betreedt,

Dan is er geen ontkomen.

O water, o onzeker element!

De zee heeft gegeven, heeft genomen.


1883 - 6 maart – 1958


Bron WikiWelkomAmsterdamFrieslandPortrettenPrijzenKlassiekModernKleurLinkseShop