Welkom bij de website van Henk Rikkert
WelkomAmsterdamFrieslandPortrettenPrijzenKlassiekModernKleurLinkseShop
Sint Sebastiaan
Giotto en Sint Franciscus
Susanna
Susanna


Henk Rikkert, Susanna, Louis Dorigny 1690 Suzanne et les vieillards

1 Louis Dorigny 1690 Suzanne et les vieillards.
Henk Rikkert, Susanna, Gerrit Van Honthorst 1592-1656 Susanna and the Elders

2 Gerrit Van Honthorst 1636 Susanna en de ouderlingen.
Henk Rikkert, Susanna, Giuseppe Bartolomeo Chiari 1727 Susanna ei vecchioni

3 Giuseppe Bartolomeo Chiari 1727 Susanna ei vecchioni.
Henk Rikkert, Susanna, Giovanni Giacomo Sementi 1616 Susanna ei vecchioni

4 Giovanni Giacomo Sementi 1616 Susanna ei vecchioni.
Henk Rikkert, Susanna, Jacob Jordaens 1653 Susanna en de ouderlingen

5 Jacob Jordaens 1653 Susanna en de ouderlingen.
Henk Rikkert, Susanna, Jacob Jordaens 1650 Susanna en de ouderlingen

6 Jacob Jordaens 1567 Susanna en de ouderlingen.

Henk Rikkert, Susanna, Artemisia Gentileschi 1622 Susanna ei vecchioni

7 Artemisia Gentileschi 1622 Susanna ei vecchioni.
Henk Rikkert, Susanna, Anthony van Dyck  1621 Suzanne en de oudsten

8 Anthony van Dyck  1621 Suzanne en de oudsten.
Henk Rikkert, Susanna, 9  Peter Paul Rubens 1611 Susanna und die beiden Alten

9  Peter Paul Rubens 1611 Susanna und die beiden Alten.
Henk Rikkert, Susanna, Frans onbekend Suzanne et les vieillards

10 Frans onbekend schilder 1555 Suzanne et les vieillards.


Daniël B: 1-64
Susanna
1 In Babylon woonde een man die Jojakim heette. 2 Hij was getrouwd met Susanna, de dochter van Chilkia. Zij was een bijzonder mooie vrouw en had ontzag voor God. 3 Haar ouders waren rechtschapen en hadden hun dochter opgevoed volgens de wet van Mozes. 4 Jojakim was een vermogend man. Hij had een tuin naast zijn huis en daar vergaderden de Joden, want hij genoot het meeste aanzien van iedereen.
5 Nu waren er dat jaar twee volksoudsten als rechters aangesteld, van wie gold wat de Heer gezegd heeft: ‘Wetteloosheid is uitgegaan van Babylon, van de oudsten, die rechters waren en geacht werden het volk te besturen.’ 6 Zij brachten veel tijd bij Jojakim door, en iedereen die een geschil had ging naar hen toe. 7 Als tegen de middag het volk was weggegaan, ging Susanna in de tuin van haar man wandelen. 8 Elke dag zagen de twee oudsten haar daar binnenkomen en rondwandelen, en ze gingen haar steeds meer begeren. 9 Ze luisterden niet naar hun verstand en keken niet meer op naar de hemel; ze vergaten dat er ook over hen rechtvaardig geoordeeld zou worden.
10 Allebei waren ze ziek van verlangen naar haar, maar ze vertelden het elkaar niet 11 omdat ze zich ervoor schaamden dat ze gemeenschap met haar wilden hebben. 12 Dag na dag probeerden ze haar te zien te krijgen.
13 Op een dag zei de een tegen de ander: ‘Laten we naar huis gaan, het is etenstijd,’ en ze liepen ieder een andere kant op. 14 Maar na een omweg kwamen ze allebei op dezelfde plaats terug, en toen ze elkaar vroegen waarom, bekenden ze elkaar hun verlangen. Samen overlegden ze welk moment geschikt zou zijn om haar alleen aan te treffen.
15 Nog terwijl ze dat bespraken, kwam Susanna zoals gewoonlijk de tuin binnen met twee dienaressen. Ze verlangde ernaar te baden, want het was warm. 16 Er was niemand behalve de twee oudsten, die zich hadden verscholen om haar te begluren. 17 Ze zei tegen de dienaressen: ‘Ga olie en balsems voor mij halen en sluit de poort van de tuin, dan kan ik een bad nemen.’ 18 Ze deden wat zij vroeg; ze sloten de poort van de tuin en verdwenen door de zij-ingang om het gevraagde te halen, zonder de oudsten die zich daar verscholen hadden op te merken. 19 Zodra de dienaressen weg waren, kwamen de twee oudsten te voorschijn en liepen op haar toe.
20 Ze zeiden: ‘De poort van de tuin is dicht en niemand kan ons zien. We worden verteerd door verlangen naar jou. Doe wat wij je vragen en heb gemeenschap met ons. 21 Anders zullen we tegen jou getuigen en zeggen dat er een jongeman bij je was en dat je daarom je dienaressen hebt weggestuurd.’ 22 Susanna kreeg het benauwd en zei: ‘Ik kan geen kant op, want als ik aan u toegeef betekent dat mijn dood, en als ik het niet doe ben ik aan u overgeleverd. 23 Toch doe ik het niet. Ik val liever in uw handen dan dat ik tegen de Heer zondig.’ 24 En Susanna begon luid te roepen, maar de twee oudsten overstemden haar.
25 Een van hen liep naar de poort van de tuin en maakte die open. 26 Toen de dienaren in het huis het geroep in de tuin hoorden, renden ze door de zij-ingang de tuin in om te zien wat er met Susanna was gebeurd. 27 Toen de oudsten hun verhaal hadden gedaan, schaamden de dienaren zich diep, want zoiets hadden ze nog nooit over Susanna gehoord. 28 De volgende dag, toen het volk bij haar man Jojakim bijeenkwam, waren daar ook de twee oudsten, die hun misdadige plan om Susanna te doden ten uitvoer wilden brengen. Ze zeiden waar iedereen bij stond: 29 ‘Laat Susanna halen, de dochter van Chilkia, de vrouw van Jojakim.’ En zo gebeurde het.
30 Ze kwam, samen met haar ouders, haar kinderen en al haar verwanten. 31 Susanna was een buitengewoon bevallige en mooie vrouw. 32 De schoften bevalen haar te ontsluieren – ze was immers gesluierd – om zich in haar schoonheid te verlustigen. 33 Maar de mensen in haar gezelschap, en allen die haar zagen, moesten huilen. 34 Te midden van het volk stonden de twee oudsten op en legden hun handen op haar hoofd.
35 Huilend keek Susanna op naar de hemel, want in haar hart vertrouwde ze op de Heer. 36 De oudsten zeiden: ‘Terwijl wij alleen in de tuin wandelden, kwam deze vrouw met twee dienstmeisjes binnen, sloot de poort van de tuin en stuurde de meisjes weg. 37 Toen kwam er een jongeman naar haar toe die zich verborgen had gehouden, en hij ging bij haar liggen. 38 Vanuit een hoek van de tuin zagen wij dat misdadige gedrag en wij haastten ons erheen. 39 We zagen dat ze gemeenschap hadden, maar konden hem niet overmeesteren omdat hij sterker was dan wij en door de poort naar buiten vluchtte.
40 Toen hebben we haar gegrepen en haar gevraagd wie die jongeman was. 41 Zij wilde het ons niet zeggen. Dit is ons getuigenis.’ En de vergadering geloofde hen omdat ze oudsten van het volk en rechters waren, en Susanna werd ter dood veroordeeld. 42 Daarop riep zij met luide stem: ‘Eeuwige God, u die het verborgene kent en alles weet voordat het gebeurt, 43 u weet dat zij mij vals beschuldigd hebben. Ik moet sterven, hoewel ik niets gedaan heb van alles waar zij mij van betichten.’ 44 En de Heer hoorde haar.
45 Terwijl zij werd weggeleid om gedood te worden, wekte God het heilige vuur in een jongen die Daniël heette. 46 Hij riep luid: ‘Ik maak mij niet schuldig aan haar bloed.’ 47 Het hele volk keerde zich naar hem toe en zei: ‘Wat bedoel je daarmee?’ 48 Hij ging in hun midden staan en zei: ‘Bent u wel bij zinnen, zonen en dochters van Israël? Veroordeelt u een dochter van Israël zonder ondervraging, zonder kennis van de feiten? 49 Ga terug naar de vergaderplaats, want ze hebben haar vals beschuldigd.’
50 Het hele volk ging haastig terug. De oudsten zeiden tegen Daniël: ‘Kom bij ons zitten en zeg wat je te zeggen hebt, want God heeft je de wijsheid van een oudere man gegeven.’ 51 En Daniël zei: ‘Zet de twee rechters ver uit elkaar, dan zal ik hen ondervragen.’ 52 Toen ze uit elkaar gezet waren, riep hij eerst de een bij zich en zei: ‘U bent in slechtheid oud geworden, maar nu komen ook uw eerdere zonden aan het licht. 53 U hebt onrechtvaardige vonnissen geveld: onschuldigen veroordeeld en schuldigen vrijgesproken, terwijl de Heer zegt: “Breng een onschuldige die in zijn recht staat niet ter dood.” 54 Als u deze vrouw werkelijk gezien hebt, zeg ons dan: onder wat voor boom hebt u hen met elkaar gezien?’ Hij antwoordde: ‘Onder een mastiekboom.’
55 Daniël zei: ‘Mooi! Met die leugen hebt u uw eigen straf bepaald, want Gods engel heeft van God al bevel gekregen u te vellen.’ 56 Hij stuurde hem weg en liet de ander voorleiden. Tegen hem zei hij: ‘U bent een nakomeling van Kanaän en niet van Juda! Schoonheid heeft u misleid, begeerte uw hart verdorven. 57 Zo hebt u de dochters van Israël behandeld, en uit angst hadden zij gemeenschap met u. Maar deze dochter van Juda heeft zich tegen uw wetteloosheid verzet. 58 Nu dan, zeg mij: onder wat voor boom hebt u hen met elkaar betrapt?’ En hij zei: ‘Onder een eik.’ 59 Toen zei Daniël: ‘Mooi! Ook uw leugen keert zich tegen u, want Gods engel staat al klaar met een zwaard om u te doorklieven. Hij vernietigt u beiden.’
60 Hierop begonnen alle aanwezigen luid te juichen en God te prijzen, die redt wie op hem vertrouwt. 61-62 Ze verdrongen zich om de twee oudsten, die Daniël op grond van hun eigen woorden als valse getuigen had ontmaskerd. Zoals de wet van Mozes gebiedt, deden ze met hen wat zij een ander hadden willen aandoen: ze brachten hen ter dood. Zo werd die dag onschuldig bloed gered. 63 Chilkia en zijn vrouw prezen God omwille van hun dochter Susanna, samen met haar man Jojakim en al hun verwanten, omdat gebleken was dat zij niets schandelijks had gedaan. 64 En vanaf die dag genoot Daniël veel aanzien bij het volk.                             
Bron: Voorleesbijbel.nl
 
Betekenis: Susanna is afgeleid van het Hebreeuwse woord 'susan', 'sosan' of 'sosanna' = 'lelie'.
Lelie als symbool:
Reeds in de oudste culturen gold de witte lelie als symbool van licht, alsmede van vrede, opstanding en koninklijke waardigheid. Zij wordt aangeduid als een tedere bloem.
In het jodendom werd zij beschouwd als aanduiding van de stam Juda. In het christendom zinnebeeld van onschuld, zuiverheid, maagdelijkheid en de ongehuwde levensstaat. Dat is des te opvallender, omdat de stamper van de bloem toch ook als fallussymbool wordt beschouwd. In de christelijke kunst worden maagden, zowel mannen als vrouwen met de lelie afgebeeld.
Als de engel Gabriël aan Maria komt zeggen dat zij een kind zal ontvangen, draagt hij vaak een lelie in de hand. De bloem staat ook wel ergens op de afbeelding in een vaas: verwijzing naar Maria's maagdelijkheid. Ook Jozef, Jezus' voedstervader, wordt meestal voorzien van een lelie; hij heeft immers Maria's maagdelijkheid gerespecteerd en behoed door zelf maagdelijk te blijven. Soms worden ook Maria's legendarische ouders, Anna en Joachim, met een lelie afgebeeld.
Op kerstafbeeldingen wijst zij op Maria's Onbevlekte Ontvangenis. Onder de heiligen die een lelie bij zich hebben, neemt Antonius van Padua een belangrijke plaats in. Daarnaast noemen we nog Franciscus van Assisi, Dominicus, Casimir, Clara van Montefalco, Filippus Neri, Catharina van Siena, Franciscus Xaverius en Aloysius van Gonzaga.
In de heraldiek is vooral de Franse lelie beroemd, de 'fleur de lys'. Volgens sommigen een gestileerde afbeelding van een rietplant zoals de aan de oevers van de Leie (Lys) wordt aangetroffen. De Frankische koning Chlodwig I († 511) zou hem uit handen van een engel in ontvangst hebben genomen. Sinds de 12e eeuw tooit deze bloem het wapen der Franse koningen. Via Lodewijk XI kreeg ze ook haar plaats in de wapens van Florence en Toscane.In het volksgebruik is de lelie ook vaak een doodsbloem, omdat zij regelmatig wordt gebruikt voor rouwdecoraties.
Suzanne is een variant van Susanna
Naamdag 19 december.
Bron: Dries.


WelkomAmsterdamFrieslandPortrettenPrijzenKlassiekModernKleurLinkseShop